Dołącz do nas

Jak do nas dołączyć?

Należy zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, niezbędnikiem nowego członka oraz uczestniczyć w poniedziałkowych spotkaniach w roli Sympatyka. Następnie należy przesłać lub przybyć na spotkanie wraz ze swoim portfolio zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Po spotkaniu i zaakceptowaniu przez Radę Artystyczną należy wydrukować i wypełnić Deklarację członkowską, wpłacić składki członkowskie wraz z wpisowym i dostarczyć na spotkanie.

Będąc aktywnym członkiem rzeczywistym można uczestniczyć we wszystkich projektach (wystawach, plenerach, warsztatach) organizowanych przez RSF oraz korzystać ze studia, ciemni i sprzętu będącego własnością stowarzyszenia tj.: kalibratora, światłomierza, zestawu modyfikatorów światła, lampy plenerowej. Jest także możliwość wypożyczenia na indywidualną wystawę sztalug z aluminiowymi ramami oraz rzutnika.

Tryb ogólny:  spotkanie z Radą Artystyczną:

Kandydat chcący wstąpić w szeregi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, zobowiązany jest do przygotowania zestawu zdjęć* oraz aplikacji zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. Przed planowanym spotkaniem z Radą Artystyczną, należy przedstawić zestaw fotografii w formie cyfrowej, wysyłając go na adres: artystyczna@rsf.rzeszow.pl
  2. Kolejno kandydat zobowiązany jest do przygotowania papierowej wersji nadesłanych fotografii (w formacie min. A4) oraz opracowania 15-minutowego wystąpienia na temat zaprezentowanego zestawu oraz swojej dotychczasowej twórczości.
  3. Następnie należy odbyć spotkanie z Radą Artystyczną, po którym następuje ocena zestawu oraz jego prezentacji.

Krok po kroku:
– wysyłka zdjęć cyfrowych na adres: artystyczna@rsf.rzeszow.pl
– przygotowanie zdjęć w formie papierowej (min. A4)
– przygotowanie 15-minutowego wystąpienia
– spotkanie z Radą Artystyczną.

Rada Artystyczna:

Jakub Ochnio – Przewodniczący
Katarzyna Warańska
Małgorzata Korzec
Grzegorz Kobiernik
Małgorzata Dul
Agnieszka Mac Uchman
Agnieszka Szafirska

Rada Artystyczna ma za zadanie ustalić, czy kandydat ma ukierunkowaną drogę w fotografii, czy dystans do siebie i swoich zdjęć pozwala na zdrowe współdziałanie w RSF (na przykład podczas omawiania zdjęć miesięcznikowych, gdzie podstawą jest krytyka). W miarę możliwości może spróbować nadać kierunek fotograficznej drogi kandydatowi.

Kandydat może otrzymać rekomendację Rady Artystycznej na podstawie przedstawionych zdjęć, które dopiero posłużą do zbudowania właściwego zestawu – portfolio kandydata, jakie będzie budowane już po włączeniu w poczet członków Stowarzyszenia.

Tryb szczególny:

W przypadku kandydata mającego udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie fotografii oraz posiadającego rekomendację minimum jednego członka rzeczywistego RSF, istnieje możliwość uproszczenia trybu przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia według poniższych:

  1. Zgłoszenia kandydatury dokonuje członek wprowadzający;
  2. Kandydat przygotowuje zestaw* zdjęć do oceny przez Radę Artystyczną w formie elektronicznej;
  3. Członek wprowadzający jest zobowiązany do pomocy w przygotowaniu zestawu zdjęć, opieki nad kandydatem w czasie starań o włączenie w poczet członków RSF, a w szczególności do udzielania kandydatowi informacji na temat Stowarzyszenia, zasad jego funkcjonowania, pomocy i ułatwiania integracji w Stowarzyszeniu.
  4. Członkiem wprowadzającym może zostać osoba, której czas przynależności do RSF nie jest krótszy niż 12 miesięcy, oraz wykazująca aktywność w działaniach stowarzyszenia.
  5. Ostateczną decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kandydatury podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie opinii Rady Artystycznej, członków wprowadzających lub/i rozmowy z kandydatem.

*Jako zestaw rozumie się jednorodną, spójną tematycznie, formalnie i estetycznie wypowiedź artystyczną, zawierającą od 5 do 20 fotografii. Zestaw musi być wyraźnie oznaczony imieniem i nazwiskiem kandydata oraz powinien zawierać jednoznaczną informację o kolejności fotografii np. Kowalski_Jan_01.jpg, Kowalski_Jan_02.jpg etc.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne