Statut RSF

Statut
Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia

1. Tworzy się Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne zwana dalej Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

5. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

6. Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swych członków umiejętności wiedzy i sztuki fotograficznej i popularyzację fotografii na zewnątrz we wszystkich jej dziedzinach.

7. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów:
a. Współpracuje z władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze wszystkimi zainteresowanymi popularyzacją fotografii.
b. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach.
c. Organizuje pokazy fotografii, prac członków Stowarzyszenia oraz podmiotów z nim współpracujących w formie wystaw, wernisaży, pokazów multimedialnych oraz wydawnictw na terenie kraju oraz za poza jego granicami.
d. Organizuje zebrania dyskusyjne, odczyty, konkursy, plenery fotograficzne, szkolenia w zakresie technik fotografii.
e. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze artystyczno – kulturalnym oraz bierze czynny udział w upowszechnieniu fotografii jako sztuki w ramach takich przedsięwzięć na terenie kraju i poza jego granicami z zachowaniem norm etycznych.
f. Przygotowuje i wydaje w formie elektronicznej lub/i drukowanej publikacje, w tym: albumy, katalogi, informatory, czasopisma lub inne periodyki, służące promocji fotografii, twórczości fotograficznej członków Stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych z nim współpracujących.
g. Popularyzuje pośród swoich członków fotografię artystyczną o różnorodnej tematyce.
h. Pogłębia zainteresowanie swoich członków kulturą i sztuką regionu podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa.
i. Po uzyskaniu wpisów we właściwych rejestrach, może prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

8. Członkami Stowarzyszenia są:
a. członkowie zwyczajni,
b. członkowie wspierający,
c. członkowie honorowi.

9. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne

10. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy nie zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z prawem wyboru do władz Stowarzyszenia.

11. Osoby poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

12. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej i wyrażeniu przez Zarząd zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia. O decyzji w sprawie nie przyjęcia członka Zarząd informuje go pisemnie. Informacja powinna zawierać adnotację o możliwości odwołania się do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z pkt. 33 Statutu.

13. Uchwałę o nadaniu tytułu członka wspierającego podejmuje Zarząd.

14. Członkiem wpierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do stałego, finansowego wspierania Stowarzyszenia, uznając jego cele i metody ich realizacji nie posiadając czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.

15. Walne Zebranie Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo nadać godność członka honorowego za wybitne zasługi w dziedzinie fotografii, jej popularyzacji obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom jednocześnie zwalniając ich od opłacania statutowych składek.

16. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
b. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
c. otrzymywania informacji dotyczących działań Stowarzyszenia,
d. biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. przestrzegać Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
c. regularnie opłacać składki
d. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
e. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

18. Członkowie mogą należeć do innych organizacji.

19. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
a. uczestniczyć w Zjazdach oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
b. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

21. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
c. niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy,
d. śmierci członka.

22. Wykreślenia z rejestru członków dokonuje Zarząd.

23. Zawieszenie członkostwa następuje:
a. na mocy uchwały Zarządu podjętej na wniosek członka na okres nie dłuższy niż rok,
b. na mocy uchwały właściwego Sądu Koleżeńskiego.

24. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich. W tym czasie członek może nie płacić składek członkowskich.

25. Ustanie członkostwa wspierającego i honorowego następuje na skutek:
a. dobrowolnego zgłoszenia na piśmie skierowanego do Walnego Zebrania,
b. rażącego naruszenia Statutu stwierdzonego przez Zarząd większością 2/3 głosów,
c. prawomocnego wyroku karnego orzekającego utratę praw publicznych i honorowych,
d. śmierci członka.

26. Odwołania od decyzji Zarządu dotyczących członkostwa rozpatruje Sąd Koleżeński. Odwołania można wnosić w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie decyzji Zarządu.

27. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji członkowskiej oraz identyfikatora z prawem korzystania z udogodnień wynikających z ich posiadania.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

28. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd stowarzyszenia,
c. Sąd Koleżeński,
d. Komisja Rewizyjna.

29. Uchwały podejmują organy Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że Statut stanowi inaczej.

30. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

31. Sprawowane funkcje we władzach Stowarzyszenia są bezpłatne.

32. Walne Zebrania Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajne – odbywa się co najmniej raz na 3 lata,
b. nadzwyczajne – zwoływane na wniosek Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz 1/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.

33. W obradach Walnego Zebrania biorą udział:
a. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
b. Członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

34. Walne Zebranie ma następujące kompetencje:
a. uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia,
b. wybiera Prezesa Stowarzyszenia,
c. na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera jednego Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu w ilości wyznaczonej uchwałą Walnego Zebrania,
d. wybiera członków Komisji Rewizyjnej,
e. wybiera członków Sądu Koleżeńskiego,
f. rozpatruje kadencyjne sprawozdania Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h. podejmuje uchwały w sprawach nie wchodzących w zakres działania innych organów Stowarzyszenia,
i. ustala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek.

35. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia, bądź zmiany Statutu wymaga większości 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

36. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

37. Prezes Stowarzyszenia:
a. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
b. zwołuje Zarząd, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
c. może upoważnić innych członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw,
d. przedstawia Walnemu Zebraniu kadencyjne sprawozdanie Zarządu,
e. przedstawia Walnemu Zebraniu kandydatów do Zarządu.

38. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
a. Prezesa Zarządu,
b. Wiceprezesa Zarządu,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika,
e. Członków Zarządu w ilości ustalonej przez Walne Zebranie.

39. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje utratę mandatu.

40. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład do liczby członków ustalonej przez Walne Zebranie.

41. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu więcej niż połowy członków Zarządu zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.

42. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność zwykłej większości członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa, za wyjątkiem uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia większej niż połowy członków Zarządu.

43. Do zakresu czynności i obowiązków Zarządu należy:
a. realizacja statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania, zaleceń Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
c. prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie bilansów,
d. opracowanie i uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
e. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,
f. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
g. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych oraz powołanie jury wraz z komisarzem wystawy,
h. organizowanie plenerów, warsztatów szkoleniowych oraz wieczorów autorskich o tematyce fotograficznej i sztuki,
i. zaznajamianie członków Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami w zakresie fotografii, jej publikacji i praw autorskich
j. powoływanie zespołów do realizacji określonych zadań,
k. koordynacja bieżącej działalności Stowarzyszenia,
l. zwoływanie Walnych Zebrań.

44. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki do czasu ukonstytuowania nowego Zarządu.

45. Komisja Rewizyjna – zwana dalej Komisją – jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

46. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

47. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego spośród stałych członków Komisji. Przewodniczący kieruje pracą Komisji.

48. Komisja ma następujące kompetencje:
a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
b. kontroluje działalność Zarządu, a sprawozdania z kontroli przedstawia na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania,
c. kieruje wnioski do Sądu Koleżeńskiego w razie stwierdzenia naruszenia Statutu,
d. występuje na Walnym Zebraniu z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e. na wniosek Walnego Zebrania kontroluje działalność Zarządu, członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
f. występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.

49. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

50. Członkowie Komisji mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

51. Pracę Komisji szczegółowo określa przyjęty przez Komisję Regulamin.

52. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, Sądu Koleżeńskiego.

53. W skład Sądu Koleżeńskiego – zwanego dalej Sądem – wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, wybranych zwykłą większością głosów.

54. Sąd wybiera ze swego składu Przewodniczącego Sądu, który kieruje pracami Sądu.

55. Sąd Koleżeński rozpatruje:
a. przypadki naruszania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
b. spory kompetencyjne pomiędzy organami Stowarzyszenia,
c. odwołania od decyzji Zarządu,
d. wnioski o wykładnie Statutu.

56. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje na wniosek:
a. każdego członka stowarzyszenia,
b. zainteresowanego organu,
c. zainteresowanego członkostwem w Stowarzyszeniu.

57. Sąd wszczyna postępowanie najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Sąd rozpatruje sprawę i wydaje orzeczenie w formie uchwały w sprawie nie później niż w dwa miesiące od wszczęcia postępowania.

58. Jeżeli rozpatrywana jest sprawa dotycząca członka Sądu jest on na czas sprawy wyłączony z prac Sądu.

59. Sąd wydaje uchwały:
a. wymierzające kary,
b. rozwiązujące spory kompetencyjne,
c. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu,
d. ustalające wykładnię Statutu.

60. Karami wymierzonymi przez Sąd są:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. pozbawienie pełnionej funkcji,
d. zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy,
e. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

61. Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Sądu.

62. Organy Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania uchwały Sądu.

63. Szczegółowy tryb prac Sądu określa regulamin uchwalony przez Sąd.

64. Członkowie Sądu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

65. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

66. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.

67. Źródłami powstania majątku są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z majątku,
c. darowizny i dotacje,
d. dochody z ofiarności publicznej,
e. dochody z działalności gospodarczej.

68. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w odpowiednich ustawach.

69. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia są uprawnieni Prezes i Skarbnik, bądź Wiceprezes i Skarbnik.

Rozdział VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

70. Z wnioskiem o zmianę Statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
a. Zarząd,
b. Komisja
c. 1/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.

71. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia można zgłaszać nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zebraniem.

72. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Komisję Statutową do opracowania szczegółowych zapisów.

73. O proponowanych zmianach w Statucie Zarząd informuje najpóźniej na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem.

74. Na Walnym Zebraniu każdy członek Stowarzyszenia może wnosić poprawki do proponowanych zmian w Statucie.

75. Zmiany Statutu lub decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

76. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu powołuje się Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.


Pobierz w formie pliku pdf – Statut RSF 2013-12-09

Opracowano na podstawie
Protokołu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego
z 09-12-2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne